ZAPYTANIE OFERTOWE Pracownicy to nasza przyszłość 1/11/2014-POKL

Zgierz, 19 listopad 2014 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014/POKL

 

zgodnie z zasadą konkurencyjności,w związku z realizacją projektu „PRACOWNICYTO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwany dalej POKL –

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

 

I.     Zamawiający: Nazwa: „Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

Adres: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

Telefon: 663490922

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Biuro projektu: 92-701 Łódź, Natolin 15

 

II.    Przedmiot zamówienia:w związku z realizacją zasady konkurencyjności zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi (usługi edukacyjne i szkoleniowe).

1.    Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

główny przedmiot:80500000–9 usługi szkoleniowe, 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe,

dodatkowe przedmioty:55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

2.    Przedmiotem zapytania jest całość działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń,
z podziałem na część teoretyczną oraz część praktyczną dotyczących obsługi:
koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, przecinarki do nawierzchni drogowej, zagęszczarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowychi wózka widłowego - łącznie 53miejsca szkoleniowe dla osób zatrudnionych w 3 przedsiębiorstwach. Usługa będzie realizowana w ramachprojektu „Pracownicy to nasza przyszłość”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego– POKL 2007-2013, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa VIII Regionalne Kadry Gospodarki.

3.                  Cel szkoleń:zdobycie przez uczestników szkoleń wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń i maszyn zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uprawnień do ich obsługi, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.    Czas trwania zamówienia:styczeń 2015 − marzec 2015 r.

5.    Opis przedmiotu zamówienia – zamówienie obejmuje:

Ø  organizację i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Pracownicy to nasza przyszłość”,
od stycznia 2015 do marca 2015 r. szkoleń (53 miejsca szkoleniowe), w zakresie:

a.     szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa:
1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników). Łącznie 176 godzin szkoleniowych,

b.     szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa:
2 grupy po 5 uczestników (łącznie – 10 uczestników).
Łącznie 352 godziny szkoleniowe,

c.     szkolenie z obsługi przecinarki do nawierzchni drogowejkl. III – 44godziny/grupa:
3 grupy  po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

d.     szkolenie z obsługi zagęszczarki kl. III – 44 godziny/grupa:
3 grupy po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

e.     szkolenie z obsługi zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowychkl. III – 132 godziny/grupa:
1 grupa po 3 uczestników (łącznie – 3 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

f.      szkolenie z obsługi wózka widłowego – 56 godzin/grupa:
1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników).
Łącznie 56 godzin szkoleniowych,

Ø  wynagrodzenie trenerów ( w tym koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń i koszty noclegu dla trenerów zamiejscowych),

Ø  opracowanie merytoryczne i wydruk kompletów materiałów szkoleniowych,

Ø  koszt egzaminu i koszt wydania zaświadczenia uprawniającego do obsługi urządzeń/maszyn.
Egzaminy przeprowadzone będą przed komisją egzaminacyjnąInstytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
i Urzędu Dozoru Technicznego,

Ø  koszt badania lekarskiego/psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do obsługi urządzenia/maszyny,

Ø  zapewnieniesalszkoleniowych, dostosowanych do prowadzenia tego typu zajęć.
Sala przeznaczona na szkolenia powinna byćdostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w konieczne do przeprowadzenia szkolenia wyposażenie, tj.: projektor multimedialny, ekran, tablica typu flipchart, materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć przez trenera,

Ø  zapewnienie potencjału technicznego: maszyn i urządzeń oraz terenu do zajęć praktycznych,

Ø  zapewnienie cateringu w przerwie zajęć dla uczestników szkoleń oraz trenerów, obejmującego przerwy kawowe i przerwy obiadowe dla każdego z uczestników i trenera oraz pełną organizację związaną
z cateringiem.

Minimalny zakres menu cateringu:

PRZERWY KAWOWE obejmują 1 przerwę w trakcie 4-godzinnego dnia szkoleniowego oraz 2 przerwy przypadające na ośmiogodzinny dzień szkoleniowy.

Minimalny zakres menu dot. przerwy kawowej:

- kawa, herbata,

- cukier, śmietanka do kawy i/lub mleko,

- zimne napoje: woda i/lub sok,

- ciasteczka kruche: minimum 3 rodzaje.

PRZERWA OBIADOWA obejmuje 1 przerwę w czasie ośmiogodzinnego dnia szkoleniowego. Minimalny zakres menu dot. przerwy obiadowej:

- obiad min. 1 daniowy składający się z dania głównego (mięsnego)

- surówka

- napój: woda i/lub sok

6.       Miejsce realizacji szkoleń: Miasto Łódź

7.       Wymagania dodatkowe:

Ø  Oferent ma obowiązek zapewnić podczas kursów profesjonalną kadrę trenerską posiadającą wiedzę merytoryczną i praktyczną z danego tematu na najwyższym poziomie.Trenerami mogą być jedynie osoby posiadające, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu, z którego będą szkolić oraz posiadające uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

Ø  Wykonawca musi dysponować kadrą dydaktyczną odpowiadającą wytycznym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Ø  Na początku każdego szkolenia trener zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom informacji
z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn, zgodnie z treścią skryptu „Równość kobiet
i mężczyzn w pigułce”, przygotowaną przez Zamawiającego.

Ø  Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem zewnętrznym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo potwierdzające zakres przeszkolenia i uzyskane kwalifikacje uprawniające uczestnika do obsługi urządzenia/maszyny.

Ø  Wykonawca dla celów realizacji szkolenia zobowiązany jest zapewnić odpowiednio wyposażoną salę dydaktyczną, zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie oraz plac do ćwiczeń praktycznych.

Ø  Szkolenia powinny być przeprowadzone z zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

Ø  Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, paragraf 26, ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Ø  Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty dokładny adres realizacji szkoleń.

Ø  Zamawiający nie dopuszcza usytuowania sal szkoleniowych w piwnicach, sutenerach.

Ø  Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

Ø  Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08:00,a kończyć później niż o godzinie 18:00, nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie.

Ø  W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy kursów muszą otrzymać nieodpłatnie: program szkolenia
i harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, skrypt prezentacji,materiały biurowe (teczka A4, notatnik, długopis).

Ø  Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia, materiały szkoleniowe i inne dokumenty merytoryczne powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach PO KL 2007-2013.

Ø  Wykonawcy usług powinni przestrzegać w trakcie prowadzenia szkoleń obowiązku zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Ø  Szkolenia muszą mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna
za organizację szkoleń, nadzór merytoryczny, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkoleń oraz Zamawiającym.

Ø  Na czas trwania szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia. Ubezpieczenie powinno obejmować również drogę dojazdu
na szkolenie oraz drogę powrotną.

Ø  Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, parkiem maszynowym wraz z placem manewrowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie
.

 

III.    Termin realizacji zamówienia:rozpoczęcie szkoleń w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zakończenie - 31 marca 2015 r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać na dzień składania oferty:

-         aktualnywpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

-         potwierdzenieprzez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie spełnienia warunków wymienionych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez załączenie do oferty aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz potwierdzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/wykonuje, co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy) polegające na organizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,łącznie dla minimum 50 osób w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku potwierdzające,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 3
do zapytania ofertowego).

WYŁĄCZENIA:

1.     Oferent nie może być kapitałowo bądź osobowo powiązany z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

2.     Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn.  zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

 

V.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału:

1.     aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

2.     potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie spełnienia warunków wymienionych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”,

3.     wykazusług potwierdzający, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/ wykonuje, co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy) polegające na organizacji szkoleń współfinansowanych z Unii Europejskiej, łącznie dla minimum 50 osób, w zakresie objętym przedmiotem zapytania (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

4.       oświadczenie o spełnieniu warunków ubezpieczeniaod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

5.     oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

6.       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

 

VI.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcą:

1.     Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem, należy kierować na adres:

 

„Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lubbiuro projektu: 92-701 Łódź Natolin 15

 

2.       W sprawach zapytania ofertowego oraz przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z:

Małgorzata Kuc-Wojteczek,tel. 663 490 922 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VII.    Termin związania ofertą:ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VIII.Opis sposobu przygotowania ofert:

1.       Oferta wraz załącznikami musi być czytelnasporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

2.       Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3.       Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

4.       Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna
 jest wersją wiążącą.

5.       Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.       Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.

7.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.       Zamawiający może - przed upływem terminu składania ofert – zmienić lub odwołać zapytanie ofertowenie podając uzasadnienia.

9.       Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego.

 

IX.    Termin składania ofert:do04grudnia 2014, godz. 16.00.

1.    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

2.    Oferty przysłanie pocztą – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.

 

X.    Sposób i miejsce złożenia ofert:

Odpowiedź należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem: „Pracownicy to nasza przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zapytanie ofertowe 1/11/2014/POKL

Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe należy przesyłać na adres Zamawiającego lub dostarczyć osobiście
do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30).

„Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

lubbiuro projektu: 92-701 Łódź Natolin 15

 

Ofertę należy przekazać na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

XI.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów z sumy Kryterium I i Kryterium II:

 

CENA (kryterium I) – 60 %.

DOŚWIADCZENIE (kryterium II) firmy łącznie z 2012 r., 2013r, 2014 r w prowadzeniu szkoleń – 40% potwierdzone liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych (zgodnie z oświadczeniem złożonym w „Ofercie” – stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2014/POKL)

 

1.     Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do wykonania całości przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia oraz ceny za organizację i przeprowadzenie 1 godziny szkolenia z danego przedmiotu zamówienia. Cena za „godzinę” uwzględnia udział wszystkich uczestników z danego szkolenia.

2.     Całkowita cena ofertowa musi zwierać wszelkie cła, podatki (również VAT) i inne należności.

3.     Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie łączna cena za wykonanie całości zamówienia. Cena za tzw. „godzinę”, służyć będzie do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy,gdy ulegnie zmniejszeniu ilość godzin szkoleń lub gdy umowa ulegnie rozwiązaniu czy wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn przed pełną realizacją umowy.

4.     Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i może  podlegać negocjacjom, jeżeli stawka proponowania przez Wykonawcę nie będzie się mieściła
w budżecie projektu.

5.     Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia – PLN. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podana słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

6.     Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium Ii Kryterium II, zostanie obliczona wg wzoru:

Dla Kryterium I

Dla Kryterium II

 

PkI = CN/CR x 100 pkt x 0,6

 

PkI - ilość punktów przyznana przy proponowanej cenie

 

CN – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach

 

CR - cena brutto ocenianej oferty

 

0,6 – waga kryterium oceny

 

 

PkII = DR/DN x 100 pkt x 0,4

 

PkII- ilość punktów przyznana przy doświadczeniu firmy z 2012, 2013,
1-10.2014 w prowadzeniu szkoleń, potwierdzone liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych

DN -ilość godzin najkorzystniejszej oferty za doświadczenie firmy/trenera łącznie z 2012, 2013, 1-10.2014 w prowadzeniu szkoleń, potwierdzone liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia

DR -ilość godzin ocenianej oferty za doświadczenie firmy łącznie z 2012, 2013, 01-10.2014 w prowadzeniu szkoleń, potwierdzone liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych, związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia.

0,4 – waga kryterium oceny

 

 

XII.    Pozostałe informacje:

1.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

2.     Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie szkoleń podwykonawcom.

 

Załączniki:

1.       Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy Wykonawcy

2.       Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Wykaz wykonywanych usług o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia

3.       Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

4.       Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego − Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych

5.       Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

 

Otrzymałem:                                                                           

                                               data i podpis

Dodatkowe informacje

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information