Wybór ofert

Natolin 5.12.2014 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/11/2014/POKL z dnia 19 listopada 2014r.

 

w zakresie zlecenia realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń, z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną dotyczących obsługi: koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, przecinarki do nawierzchni drogowej, zagęszczarki, maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wózka widłowego. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „PRACOWNICY − TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

„Forty” Doradztwo Gospodarczo-Kadrowe

Małgorzata Kuc Wojteczek

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lok.202

NIP: 948 164 79 48

Tytuł projektu: „Pracownicy to nasza przyszłość:

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.08.01.01-10-053/14

Typ dostawy/usługi

Charakterystyka usługi

Całość działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną dotyczących obsługi:

- koparki jednonaczyniowej

- ładowarki jednonaczyniowej

- przecinarki do nawierzchni drogowej

- zagęszczarki

- maszyn do produkcji mieszanek betonowych

- wózka widłowego

łącznie 53 miejsca szkoleniowe dla osób, zatrudnionych w 3 przedsiębiorstwach zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 1/11/2014/POKL z dnia 19 listopada 2014 roku.

Przedmiotu zamówienia obejmuje:

Ø  organizację i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Pracownicy to nasza przyszłość”,
od stycznia 2015 do marca 2015 r. szkoleń (53 miejsca szkoleniowe), w zakresie:

        szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa:
1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników).

Łącznie 176 godzin szkoleniowych,

       szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa:
2 grupy po 5 uczestników (łącznie – 10 uczestników).
Łącznie 352 godziny szkoleniowe,

       szkolenie z obsługiprzecinarki do nawierzchni drogowej kl. III – 44godziny/grupa:
3 grupy  po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

       szkolenie z obsługizagęszczarki kl. III – 44 godziny/grupa:
3 grupy po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

       szkolenie z obsługi zespołumaszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III – 132 godziny/grupa:
1 grupa po 3 uczestników (łącznie – 3 uczestników).
Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

       szkolenie z obsługiwózka widłowego – 56 godzin/grupa:
1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników).
Łącznie 56 godzin szkoleniowych,

Ø  wynagrodzenie trenerów ( w tym koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń i koszty noclegu dla trenerów zamiejscowych),

Ø  opracowanie merytoryczne i wydruk kompletów materiałów szkoleniowych,

Ø  kosztegzaminu i koszt wydania zaświadczenia uprawniającego do obsługi urządzeń/maszyn.
Egzaminy przeprowadzone będą przed komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
i Urzędu Dozoru Technicznego,

Ø  koszt badania lekarskiego/psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do obsługi urządzenia/maszyny,

Ø  zapewnieniesal szkoleniowych, dostosowanych do prowadzenia tego typu zajęć.
Sala przeznaczona na szkolenia powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w konieczne do przeprowadzenia szkolenia wyposażenie, tj.: projektor multimedialny, ekran, tablica typu flipchart, materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć przez trenera,

Ø  zapewnienie potencjału technicznego: maszyn i urządzeń oraz terenu do zajęć praktycznych,

Ø  zapewnienie cateringu w przerwie zajęć dla uczestników szkoleń oraz trenerów, obejmującego przerwy kawowe i przerwy obiadowe dla każdego z uczestników i trenera oraz pełną organizację związaną
z cateringiem.

Minimalny zakres menu cateringu:

PRZERWY KAWOWE obejmują 1 przerwę w trakcie 4-godzinnego dnia szkoleniowego oraz 2 przerwy przypadające na ośmiogodzinny dzień szkoleniowy.

Minimalny zakres menu dot. przerwy kawowej:

- kawa, herbata,

- cukier, śmietanka do kawy i/lub mleko,

- zimne napoje: woda i/lub sok,

- ciasteczka kruche: minimum 3 rodzaje.

PRZERWA OBIADOWA obejmuje 1 przerwę w czasie ośmiogodzinnego dnia szkoleniowego. Minimalny zakres menu dot. przerwy obiadowej:

-obiad min. 1 daniowy składający się z dania głównego (mięsnego)

- surówka

- napój: woda i/lub sok

Wymagania dodatkowe:

Ø  Oferent ma obowiązek zapewnić podczas kursów profesjonalną kadrę trenerską posiadającą wiedzę merytoryczną i praktyczną z danego tematu na najwyższym poziomie.Trenerami mogą być jedynie osoby posiadające, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu, z którego będą szkolić oraz posiadające uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

Ø  Wykonawca musi dysponować kadrą dydaktyczną odpowiadającą wytycznym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Ø  Na początku każdego szkolenia trener zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom informacji
z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn, zgodnie z treścią skryptu „Równość kobiet
i mężczyzn w pigułce”, przygotowaną przez Zamawiającego.

Ø  Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem zewnętrznym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo potwierdzające zakres przeszkolenia i uzyskane kwalifikacje uprawniające uczestnika do obsługi urządzenia/maszyny.

Ø  Wykonawca dla celów realizacji szkolenia zobowiązany jest zapewnić odpowiednio wyposażoną salę dydaktyczną, zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie oraz plac do ćwiczeń praktycznych.

Ø  Szkolenia powinny być przeprowadzone z zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

Ø  Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, paragraf 26, ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Ø  Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty dokładny adres realizacji szkoleń.

Ø  Zamawiający nie dopuszcza usytuowania sal szkoleniowych w piwnicach, sutenerach.

Ø  Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

Ø  Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08:00,a kończyć później niż o godzinie 18:00, nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie.

Ø  W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy kursów muszą otrzymać nieodpłatnie: program szkolenia
i harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, skrypt prezentacji,materiały biurowe (teczka A4, notatnik, długopis).

Ø  Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia, materiały szkoleniowe i inne dokumenty merytoryczne powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach PO KL 2007-2013.

Ø  Wykonawcy usług powinni przestrzegać w trakcie prowadzenia szkoleń obowiązku zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Ø  Szkolenia muszą mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna
za organizację szkoleń, nadzór merytoryczny, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkoleń oraz Zamawiającym.

Ø  Na czas trwania szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia. Ubezpieczenie powinno obejmować również drogę dojazdu
na szkolenie oraz drogę powrotną.

Ø  Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, parkiem maszynowym wraz z placem manewrowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie
.

Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie szkoleń w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zakończenie - 31 marca 2015 r.

Miejsce realizacji szkoleń: Miasto Łódź

 

Wyboru ofert dokonano z zachowaniem zasady konkurencyjności. W tym celu:

·         W dniu 19.11.2014r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do potencjalnych wykonawców:

       Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-adr sp. z o.o, siedziba 97-400 Bełchatów, ul. Juranda 20a
(wysłany e-mail).

       Zakład Doskonalenia Zawodowego, siedziba 90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4(wysłany e-mail).

       „BUDUS” S.C Ośrodek Szkolenia Operatorów, siedziba: 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141,(wysłany e-mail).

       Ośrodek szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowychAgat s.c., siedziba
96-100 Skierniewice, Jana III Sobieskiego 39b lok. 5(wysłany e-mail).

·         Na okres od dnia 19.11.2014r. do dnia 04.12.2014r. zapytanie ofertowe zostało zamieszczone przez „FORTY” doradztwo gospodarczo-kadrowe na stronie projektu „Pracownicy to nasza przyszłość”: http://pracownicytonaszaprzyszlosc.jimdo.com/,
na stronie firmy
http://www.wojteczek.pl/ oraz zamieszczone w siedzibie firmy Forty i w biurze projektu.

·         Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.12.2014r. do godziny 16:00 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa kryterium I i

ilość przyznanych punktów:

 

Cena brutto całości zamówienia

Nazwa kryterium II i ilość przyznanych punktów:

doświadczenie firmy łącznie z 2012 r., 2013r, 2014 r. w prowadzeniu szkoleń potwierdzone liczbą zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Data złożenia oferty

Suma otrzymanych punktów

Uwagi

1. Oferta podstawowa

„BUDUS” S.C Ośrodek Szkolenia Operatorów

92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141

60,00 punktów

40,00 punktów

9.04.2014 godz. 11.20

100 punktów

-

2. Oferta konkurencyjna I

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr Sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, Ul. Juranda 20A

47,30 punktów

3,70 punktów

9.04.2014 godz. 13.45

51 punktów

-

 

 

W wyniku oceny ofert w związku z uzyskaniem najwyższej liczby punktów przy spełnieniu wszystkich warunków stawianych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę została uznanaoferta firmy:
„BUDUS” S.C Ośrodek Szkolenia Operatorów, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141.

 

 

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/11/2014/POKL z dnia 19 listopada 2014r. 

Formularz kontaktowy
 

Dodatkowe informacje

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information