Harmonogram naboru o dotacje

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Harmonogram konkursów 
na
 stronie NCBR
Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020
 
Program Operacyjny POLSKA CYFROWA
aktualizowano 13-07-2015
   
 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
aktualizowano 13-07-2015
   
IV kwartał 2015/I kwartał 2016 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
II kwartał 2015*/III kwartał 2015 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Program Operacyjny  Polska Wschodnia
aktualizowano 13-07-2015
ogłoszenie konkursu wrzesień 2015
nabór wniosków październik 2015 
1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
I kwartał 2016 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
I kwartał 2016 1.2 Internacjonalizacja MŚP
ogłoszenie konkursu
czerwiec/lipiec 2015 r.
nabór wniosków sierpień 2015 
1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
I kwartał 2016) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
ogłoszenie konkursu lipiec/sierpień 2015
rozpoczęcie naboru wniosków
I Etap – wrzesień/październik 2015r
II Etap - 2016r.
1.4. Wzór na konkurencję
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015 
rozpoczęcie naboru wniosków
IV kwartał 2015 
2.2 Infrastruktura drogowa
 

Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ

aktualizowano 13-07-2015
 

od  4 maja do 31 grudnia 2015 
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 od 12 maja 2015- nabór otwarty Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego

od 18 maja do 17 lipca 2015  
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT 
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015  nabór wniosków IV kwartał 2015  Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015   nabór III -IV kwartał 2015  Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED 
ogłoszenie konkursu lipiec 2015  
nabór wniosków wrzesień-październik 2015 
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
(wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców)

ogłoszenie konkursu
01 -10-2015  nabór wniosków 
03-11 do 28-12-2015 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji
ogłoszenie konkursu 31 lipca 2015  
nabór wniosków od 31-08-2015
do 30-12-2015 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
ogłoszenie konkursu 26-10-2015  
nabór wniosków od 30-11-2015 do 09-12-2016 
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
ogłoszenie konkursu 21-09-2015 
nabór wniosków 
od 22-10-2015 do 28-03-2016
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
ogłoszenie konkursu 09-12-2015
nabór  wniosków od 12-01-2016 
do 31-03-2016
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stoc
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
ogłoszenie konkursu 31-07-2015 
nabór wniosków 
od 31-08-2015
do 30-09-2015 
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015  nabór wniosków IV kwartał 2015 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015 nabór wniosków 
III- IV  kwartał 2015 
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca
ogłoszenie konkursu III kwartał 2015 r. nabór wniosków 
III- IV  kwartał 2015 
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja)
ogłoszenie konkursu II kwartał 2015  nabór wniosków 
I-II kwartał 2016
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej  
Brak konkursów 
w 2015  
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw


Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowobadawcze 
Projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinien być podmiot mający siedzibę w regionie (lub w jednym z regionów), który zgłosił agendę

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów.
Projekty Wirtualnych Instytutów Badawczych ukierunkowane na wprowadzanie międzynarodowych standardów zarządzania badaniami i własnością intelektualną oraz na komercjalizację wyników prac B+R
 
Regionalny Program  Operacyjny województwo dolnośląskie 
aktualizowano 13-07-2015
III kwartał 2015 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2)
1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)
5.1 Drogowa dostępność transportowa (PI 7.2)

8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia
8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
9.1 Aktywna integracja
9.3 Wspieranie gospodarki społecznej
10.2 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
konkursowy / instrumenty finansowe 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
IV kwartał 2015 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)
2.1 E-usługi publiczne (PI 2.3)
3.2 Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach (PI 4.2) 
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (PI 4.3)
3.5 Wysokospraw na kogeneracja (PI 4.7)
4.3 Dziedzictwo kulturowe (PI 6.3)
4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 6.4)

7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.4)
8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się
9.1 Aktywna integracja
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
10.1 Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.1)
konkursowy / instrumenty finansowe 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.2)
I kwartał 2016 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (PI 1.1)
1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)
3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (PI 4.1) 
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.5) 

5.2 System transportu kolejowego (PI 7.4) 
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.1) 
6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.1)
7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 10.4)
7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (PI 10.4) 
9.1 Aktywna integracja
10.1 Zapewnienierównego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.1) 
10.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.3 bis)
II kwartał 2016 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2)
1.3 Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.1)
1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)
2.1 E-usługi publiczne (PI 2.3)
4.2 Gospodarka wodno- ściekowa (PI 6.2)
4.3 Dziedzictwo kulturowe (PI 6.3)
4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 6.4)
4.5 Bezpieczeństwo (PI 5.2)
6.3 Rewitalizacja zdegradowany ch obszarów (PI 9.2)

8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia
8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
9.1 Aktywna integracja
10.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.3 bis)
konkursowy / instrumenty finansowe 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)
3.2 Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorst wach (PI 4.2)
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (PI 4.3)
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (PI 4.5)
4.1 Gospodarka odpadami (PI 6.1)
III kwartał 2016 4.1 Gospodarka odpadami (PI 6.1)
4.5 Bezpieczeństwo (PI 5.2)
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.1) 
6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.1) 
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 9.2) 

8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
10.2 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
IV kwartał 2016 1.3 Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.1)
1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)
3.2 Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach (PI 4.2) 
3.5 Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.7)
6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.1)

7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazj alną, w tym zawodową (PI 10.4)
10.1 Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (PI 10.1)
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo  kujawsko-pomorskie 
aktualizowano 13-07-2015
III kw. 2015 PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)
PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i
katastrofami
PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego - Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego
PI 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność (Wsparcie w zakresie przygotowania
LSR)
III kw. 2015 PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnychświadczonych w interesie ogólnym (Projekty na rzecz rozwoju usług 
społecznych)
IV kw. 2015 PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych w sektorze mieszkaniowym
PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych w sektorze mieszkaniowym
PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
PI 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie
PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego -Wsparcie wydarzeń kulturalnych
PI 6d Ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę (Centra ochrony różnorodności biologicznej, ośrodki prowadzące
działalność w zakresie edukacji ekologicznej)
PI 6d Ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę (Działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków)
IV kw. 2015 PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką
samą pracę (Projekty z zakresu wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi
opieki nad dziećmi dla lat 3 (m.in. żłobki, kluby dziecięce))
PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)
PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania,
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
- Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe
- Inwestycje związane z adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji
przedszkolnej
PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Nie przewiduje się naboru
w 2015 roku
PI3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieżpoprzez inkubatory przedsiębiorczości 
PI 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
PI 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach
PI 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T, w tym z wezłami multimodalnymi
PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
PI 9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 
PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 
PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo lubelskie 
aktualizowano 13-07-2015
III kwartał 2015 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
9.1 Aktywizacja zawodowa
10.2 Programy typu outplacement
11.1 Aktywne włączenie
12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
13.2 Infrastruktura usług społecznych
13.5 Infrastruktura przedszkolna
IV kwartał 2015 1.2 Badania celowe
Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe)
IV kwartał 2015 1.3 Infrastruktura badawczorozwojowa w przedsiębiorstwach
Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
IV kwartał 2015 7.2 Dziedzictwo naturalne
Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów atrakcyjnych turystycznie 
(w tym ścieżki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, informacyjnej oraz wypoczynkoworekreacyjnej).
IV kwartał 2015 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
1) Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2) programy aktywizacji zawodowej

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
1) Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 2) wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

11.3 Ekonomia społeczna
12.1 Edukacja przedszkolna
Nie przewiduje się naboru
w 2015 roku
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań
1.5 Bon na patent
2.1 Cyfrowe Lubelskie
3.1 Tereny inwestycujne
3.2 Instrumenty kapitałowe (Inwestycje kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwa oparte o innowacyjne pomysły)
3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe
3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 
3.5 Bon na doradztwo
3.6 Marketing gospodarczy
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego 
4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
5.4 Transport niskoemisyjny 
5.5 Promocja niskoemisyjności
6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne - tryb pozakonkursowy
6.2 Mała retencja
6.3 Gospodarka odpadami
7.1 Dziedzictwo kulturowe
7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej
7.4 Turystyka przyrodnicza
Nie przewiduje się naboru
w 2015 roku
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
10.3 Programy polityki zdrowotnej 
12.2 Kształcenie ogólne
12.4 Kształcenie zawodowe
13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
13.7 Infrastruktura szkolna
 
Regionalny Program Operacyjny  Województwo lubuskie 
aktualizowano 13-07-2015
konkurs 
babór wniosków 
od 30-07-2015 do 15-09-2015
2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
III kw. 2015 Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra
III kw. 2015 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
III kw. 2015 Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej 
Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra
III kw. 2015 Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra
Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra
IV kw. 2015 1.1 Badania i innowacje
I – Projekty B+R przedsiębiorstw
II - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R 
III – Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo- technologicznych i inkubatorach technologicznych 
IV kw. 2015 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
I - Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
III. Voucher/bon na innowacje
IV kw. 2015 Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.(Promocja gospodarcza regionu)
IV kw. 2015 1.5 Rozwój sektora MŚP
I. Wdrożenie wyników prac B+R. 
II. Wsparcie inwestycyjne MŚP.
IV kw. 2015 Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.
Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – Zielona Góra - Typ I-IV
IV kw. 2015 5.1 Transport drogowy -Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej
IV kw. 2015 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia 
7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
7.5 Usługi społeczne
7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej
- Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
IV kw. 2015 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra
Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 
brak naboru w 2015r 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych
-Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT
-Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP 
-Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT
3.1 Odnawialne źródła energii 
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach 
-Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
-Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
3.4 Kogeneracja
4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom
4.2 Gospodarka odpadami
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 
-Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
-Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.
-Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
-Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT
-Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra
5.2 Transport kolejowy

6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP
6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia
6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.
Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski
8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem
Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski
8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo łódzkie 
aktualizowano 13-07-2015

nabór wniosków
od 17-08-2015 do 27-08-2015

Działanie 2.1 Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne 


nabór wniosków otwarty 
od 17-08-2015 do 31-12 2015
Działanie 3.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

III kwartał 2015

Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu 
Działanie 3.2 Drogi Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Działanie 4.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

III kwartał 2015

Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP 
Działanie 3.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski 
Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Działanie 5.4 Ochrona przyrody

IV kwartał 2015

Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

IV kwartał 2015

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP 
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski 
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Działanie V.4 Ochrona przyrody IV kwartał 2015Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 
Regionalny Program Operacyjny  województwo małopolskie 
aktualizowano 13-07-2015
III kw. 2015 Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
III kw. 2015

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

IV kw. 2015 Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
Poddziałanie 4.3.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne -SPR8.2 Aktywizacja zawodowa
IV kw. 2015

8.2 Aktywizacja zawodowa
Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji
Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP
Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
11.2 Odnowa obszarów wiejskich

 
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo mazowieckie 
aktualizowano 13-07-2015
III kwartał 2015  2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
5.1 Dostosowanie do zmian klimatu -Typ projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych.
III kwartał 2015  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
9.3 Rozwój ekonomii społecznej
10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych
IV kwartał 2015 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu,
Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP
4.2 Efektywność energetyczna
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT
5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Typ projektu: Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
5.4 Ochrona bioróżnorodności
IV kwartał 2015 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujące pracy bierne zawodowo
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Nie przewiduje się naboru
w 2015 
1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych
2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT
3.2 Internacjonalizacja MŚP
Poddziałanie 3.2.1 Modele biznesowe w ramach ZIT
Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe
3.3 Innowacje w MŚP
4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie niskiej emisji i mobilość miejska
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT
5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
5.2 Gospodarka odpadami
5.3 Dziedzictwo kulturowe
6.1 Infrastruktura zdrowotna
6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.2 Usługi opieki zdrowotnej
10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT
 
Regionalny Program Operacyjny województwo opolskie 
aktualizowano 13-07-2015

II kwartał 2015r Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Działanie 8.2 Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 
III - IV kwartał 2015r Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
IV kwartał 2015r Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa
III kwartał 2015r Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 
10.3 E-usługi publiczne
IV kwartał 2015r Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej
Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
Nie przewiduje się naboru 
w 2015r
Działanie 1.2 Infrastruktura B + R
Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi 
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 
Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
Poddzialanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 
Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 
Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii
Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP
Działanie 4.1 Mała retencja
Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa
Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 
Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw
Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 9.2.2  Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 
Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 
 
Regionalny Program Operacyjny województwo podkarpackie 
aktualizowano 13-07-2015
III kwartał 2015  6.d Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)
6.d Tworzenie i wyposażenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki
6.d Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)
6.d Projekty dotyczące waloryzacji istniejących form ochrony przyrody (w szczególności obszarów chronionego krajobrazu) oraz zadań wynikających z potrzeby ochrony krajobrazu, w tym opracowywanie planów/programów ochrony i zarządzania oraz innych dokumentów dla obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo
6.d Inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie różnorodności biologicznej
6 d Sporządzanie inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych w granicach obszarów NATURA 2000 (w uzgodnieniu z GDOŚ)
III kwartał 2015  2c Projekty w zakresie rozwoju e-usług publicznych oraz informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego m.in. poprawa funkcjonalności i dojrzałości usług publicznych, integracja usług, rozwój infrastruktury informatycznej, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, rejestrów publicznych, rozwój aplikacji i systemów bazodanowych;

2c Projekty w zakresie udostępniania informacji m.in. wsparcie cyfryzacji i udostępnianie zasobów, rozwój repozytoriów cyfrowych wraz z infrastrukturą dla bezpiecznego przechowywania udostępnianych zasobów
III/IV kwartał 2015  3c Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji
IV kwartał 2015 3a Wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
IV kwartał 2015 4c Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (min. ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego, modernizacja systemów chłodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaż termostatów)
IV kwartał 2015 7b Inwestycje dotyczące dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi
IV kwartał 2015  9a Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
9a Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej
9a Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
9a Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
IV kwartał 2015  10a Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i placówek tworzących system opieki przedszkolnej (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
10a Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
10 a Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 
10a Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/lub wyposażeniem szkół i placówek ogólnokształcących 
10 a Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
IV kwartał 2015 8i  Programy aktywizacji zawodowej

8i Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.
IV kwartał 2015  8iii  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
IV kwartał 2015  8v Wsparcie na realizację usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
IV kwartał 2015  9i Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji
IV kwartał 2015  9v Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
IV kwartał 2015  10iii 1.Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji językowych oraz cyfrowych; 
10iii 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.
 
Regionalny Program Operacyjny województwo podlaskie 
aktualizowano 13-07-2015
lipiec 2015 (nabór otwarty) 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
lipiec 2015 (nabór otwarty) 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
lipiec 2015 - sierpień 2015 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie
7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego
lipiec 2015 - sierpień 2015 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
sierpień 2015 - wrzesień 2015 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
wrzesień 2015 - październik 2015 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

3.1/3.1.2 Kształcenie i edukacja / Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
wrzesień 2015 - październik 2015 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
5.3/5.3.1 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
październik 2015 - listopad 2015 3.1/ 3.1.1 Kształcenie i edukacja/ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
październik 2015 - listopad 2015 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
listopad 2015 (nabór otwarty) 6.2 Ochrona wody i gleby
listopad 2015 - styczeń 2016 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
listopad 2015 - grudzień 2015 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
3.2/3.2.1 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu / Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2/3.2.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu / Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
grudzień 2015 - styczeń 2016 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego
 
Regionalny Program Operacyjny województwo pomorskie 
aktualizowano 13-07-2015

nabór wniosków
od 24-08-2015 do 14-09-2015

6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa


nabór wniosków
od 07-09-2015 do 25-09-2015

11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

III kwartał 2015

3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

IV kwartał 2015

5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa


nabór wniosków
od 16-11-2015 do 30-12-2015

8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

I kwartał 2016

2.3. Aktywność eksportowa
2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze
2.5. Inwestorzy zewnętrzni
3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

od 04-01-2016 do 29-01-2016 10.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne

Nie przewiduje się naboru 
w 2015 

1.2. Transfer wiedzy do gospodarki
2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu
3.1. Edukacja przedszkolna
5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
5.5. Kształcenie ustawiczne
5.6. Adaptacyjność pracowników|
5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa
6.2.2. Rozwój usług społecznych
6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej 
7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia
8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta
8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
9.1.2. Transport miejski 
10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne
10.4. Redukcja emisji 
11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych
11.2. Gospodarka odpadami

Nie przewiduje się naboru 
w 2015 

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe
Poddziałanie 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne
Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.1.2. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.2.2. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne

po zakończeniu oceny 
ex-ante

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe
Poddziałanie 2.2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne
Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.1.2. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.2.2. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne
Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne

od 04-01-2016 do 29-01-2016

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

II kwartał 2016

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym
Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

 
Regionalny Program Operacyjny  województwo śląskie 
aktualizowano 13-07-2015
konkurs
nabór wniosków od 29-06-2015
do 31-07-2015

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

konkurs
nabór wniosków 20-07-2015
Konkurs ma charakter otwarty. Zamknięcie konkursu nastąpi automatycznie przez
system z chwilą złożenia projektów na kwotę wyczerpującą 400% alokacji przeznaczonej
na konkurs
Poddziałanie 1.2.4 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Typ projektu 13. Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.


Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty polegające na nabyciu nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw


Maksymalna kwota dofinansowania 800 000 PLN , minimalna 50 000 PLN

Inwestycje ujęte we wnioskach o dofinansowanie mogą być realizowane do dnia
30 września 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
konkurs
nabór wniosków od 31-07-2015
do 30-09-2015
2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 
konkurs
nabór wniosków od 27-07-2015
do 10-08-2015
9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie (9.3.1)
konkurs
nabór wniosków od 27-07-2015
do 30-09-2015
12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ 12.2.1  ZIT  i RIT
wrzesień- październik 2015 3.2. Innowacje w MŚP (konkurs prawdopodobnie zostanie przełożony na wrzesień-październik 2015)

III kwartał 2015 1.3. Profesjonalizacja IOB
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej 
III kwartał 2015 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego (8.1.3)
11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych 
11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych  KONKURS (11.4.3)
IV kwartał 2015 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
IV kwartał 2015 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników (8.2.3)
9.1 Aktywna integracja (9.1.5)
11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-KONKURS (przedszkola) (11.1.3)
brak przewidzianych naborów 
w roku 2015
1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej 
4.4. Wysokosprawna kogeneracja
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
5.2. Gospodarka odpadami
5.3. Dziedzictwo kulturowe

brak przewidzianych naborów 
w roku 2015
8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy (8.3.2)
9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  
LSR 9.2.4 , usługi społeczne 9.2.5, usługi zdrowotne 9.2.6
10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo świętokrzyskie 
aktualizowano 13-07-2015
IV kwartał 2015 (listopad/grudzień) 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
IV kwartał 2015 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych
4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
III Kwartał 
(lipiec/sierpień 2015)
8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego jak również wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
III Kwartał
(sierpień 2015)
10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych
III Kwartał 
(sierpień/wrzesień 2015)
8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
IV Kwartał 
(październik 2015)
9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
IV Kwartał (listopad 2015) 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
IV Kwartał (grudzień 2015) 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Nie przewiduje się naboru 
w 2015
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw
2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie 
2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw
2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych
3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej 
4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 
4.2 Gospodarka odpadami 
4.3 Gospodarka wodno - ściekowa 
4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
7.1 Rozwój espołeczeństwa 
7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów 
7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Nie przewiduje się naboru 
w roku 2015
8.1.2 ZIT Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - ZIT
8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, szczególnie ze względów zdrowotnych
8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 
8.2.2 ZIT Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT
8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 
8.3.4 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego na rzecz budowania kompetencji kluczowych uczniów w tym postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych
8.3.6 ZIT Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT
8.3.3 Rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych
8.4.1 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych – Operator PSF
8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych
8.4.3 ZIT Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych - ZIT
8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego
8. 5.3 Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej
8.5.4 ZIT Kształcenie ustawiczne - ZIT
9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 
9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT
10.3.2 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS
10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT

 
Regionalny Program Operacyjny  województwo  warmińsko-mazurskie 
aktualizowano 13-07-2015
   
 
Regionalny Program Operacyjny  województwo wielkopolskie 
aktualizowano 13-07-2015
konkurs
nabór wniosków od 31-07-2015
do 13-08-2015

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna
_Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe

Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie

III kwartał 2015

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
_Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
_Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
_Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne

III kwartał 2015

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Działanie 7.1 Aktywna integracja
_Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
_Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

IV kwartał 2015

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
_Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
_Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu
_Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)

IV kwartał 2015

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
_Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
_Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
_Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

brak przewidzianych naborów 
w roku 2015

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
_Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

_Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw 
_Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
_Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu  
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
_Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP
_Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
_Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 
_Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
_Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
_Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energi
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
_Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
_Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych _Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
_Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja 
_Poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 
_Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń 
_Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. 
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
_Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
_Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa
_Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
_Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT i OSI 
Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
_Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Działanie 4.5 Ochrona przyrody
_Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 
_Poddziałanie 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
_Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
_Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna

brak przewidzianych naborów 
w roku 2015

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
_Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna
Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych
_Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

 
Regionalny Program Operacyjny  województwo zachodniopomorskie 
aktualizowano 13-07-2015
III kwartał 2015  1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia
1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe
III kwartał 2015  6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy
6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujacych się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.
IV kwartał 2015  1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
2.3 Transport Miejski
2.7 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
2.8 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
2.9 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 
2.10 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
3.4 Adaptacja do zmian klimatu
3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
IV kwartał 2015  7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
   

Dodatkowe informacje

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information